หลักเกณฑ์
การสนับสนุนทุนวิจัย

ประจำปี พ.ศ.2566 (เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน สิงหาคม – 30 กันยายน 2565)

ประกาศ สนับสนุนให้ทุนวิจัย เพื่อการควบคุมยาสูบ

ประจำปี พ.ศ.2566 (เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน สิงหาคม – 30 กันยายน 2565)

เนื่องจาก ความท้าทายด้านการควบคุมยาสูบของประเทศไทยในขณะนี้มีจุดเน้น 4 ประเด็นใหญ่ ได้แก่ ความเป็นโลกาภิวัตน์ (Globalization) เศรษฐกิจและการเมือง ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ จากประเด็นต่างๆที่กล่าวมา ศจย. จึงกำหนดให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญโจทย์วิจัยที่พัฒนาจากการต่อยอดจาก ศจย.ระยะที่ 5 และแผนการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สาม พ.ศ. 2565 – 2570 ตลอดจนสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งชาติด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO Framework Convention on Tobacco Control : FCTC) และหลักการสร้างเสริมสุขภาพ ตาม Ottawa Charter โดยมีโจทย์วิจัยสำคัญ ดังนี้

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ประกาศโจทย์โครงการวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบที่สำคัญใน 4 ประเด็นหลัก มีดังนี้
  1. วิจัยด้านผลลัพธ์ผลกระทบทางสุขภาพ
  2. วิจัยด้านผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์
  3. วิจัยเชิงนโยบายเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อน
  4. วิจัยประเด็น การเปรียบเทียบนโยบายและกฎหมายการควบคุมยาสูบของประเทศไทยกับต่างประเทศ

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ร่วมส่ง ข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับขอทุนวิจัย จาก ศจย. ประจำปีพ.ศ. 2566 (เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน สิงหาคม – 30 กันยายน 2565) และนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอกที่สนใจ สามารถส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนวิทยานิพนธ์ได้ โดยศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติ พร้อมทั้งดาวน์โหลดแบบฟอร์มในการสมัครขอรับทุนได้ดังนี้

เงื่อนไขการขอรับทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง E-mail : trcresearch1@gmail.com โทร 064-585-3818

ขอข้อมูลงานวิจัยต่างๆ

06-4585-3818 / Email : webmaster@trc.or.th