การจัดกิจกรรมให้ความรู้และการประกวด “TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า”ระดับอุดมศึกษา

การจัดกิจกรรมให้ความรู้และการประกวด “TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า”ระดับอุดมศึกษา

โครงการ   :  การจัดกิจกรรมให้ความรู้และการประกวด “TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า”ระดับอุดมศึกษา  กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีนโยบายในการขับเคลื่อนงานโครงการ “สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่” ซึ่งมีการลงนามบันทึกข้อตกลงกับอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษากว่า

155 แห่งทั่วประเทศ และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และขอให้มหาวิทยาลัยประกาศเป็นนโยบายสถานศึกษา จัดสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ จัดบริการคัดกรอง บำบัด ฟื้นฟูผู้ต้องการเลิกบุหรี่ รวมทั้งสอดแทรกเนื้อหาในการเรียนการสอน และปฏิเสธการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจยาสูบ เนื่องด้วยภัยจากสารพิษในบุหรี่ โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าที่ มีอันตรายร้ายต่อทุกระบบของร่างกายและเป็นต้นต่อของปัญหาสุขภาพในระยะยาว อาทิเช่น สมองเสื่อม หัวใจวายเฉียบพลัน โรคปอดอักเสบ มะเร็งปอด เสื่อมสรรถภาพทางเพศ เป็นต้น  กลุ่มผู้เสพจำนวนมากไม่ตระหนักและรับรู้ถึงอันตรายที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา ซึ่งมองว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีอันตรายและปลอดภัยกว่าบุหรี่มวน รวมถึงการมีค่านิยมว่าผู้เสพบุหรี่ไฟฟ้ามีความเท่และทันสมัย จึงทำให้การสูบเป็นที่นิยมและแพร่หลายในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนเป็นวงกว้าง บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นภัยซ่อนเร้นในสังคมที่บ่อนทำลายสุขภาพของนักเรียนนักศึกษาที่เป็นอนาคตและกำลังหลักของประเทศ รวมทั้งเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ทำลายสุขภาพของคนไทย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยนักศึกษา จึงต้องดำเนินกิจกรรมสร้างการรับรู้ ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายต่อทุกระบบของร่างกาย ให้ห่างไกล สามารถให้คำแนะนำบุคคลใกล้ชิดและทั่วไปเห็นภัยซ่อนเร้นในสังคมนี้ด้วย รวมทั้งการให้มีทักษะการผลิตสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ “TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า”ระดับอุดมศึกษา เพื่อเผยแพร่อันตรายดังกล่าวในสังคมผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร

การอบรมผ่านระบบ E-learning โดยสามารถเข้ารวมการอบรมได้โดยไม่จำกัดจำนวน Link: https://youth.trc.or.th/

S 5316608500

รางวัลในการส่งผลงานสื่อ TikTok เข้าประกวด รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  • นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรการเข้ารับการอบรม ฯ
  • ผู้ได้รับรางวัลมีรายละเอียด ดังนี้
  • รางวัลชนะเลิศ                              5,000   บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1              3,000   บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2              2,000   บาท
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ            1,000   บาท                 

S 53166085

ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์วิจัยวิจัยและจัดการความรู้เพื่อ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


พิมพ์